MUZIKA 2016

MUZIKA 2015

MUZIKA 2014

MUZIKA 2013

MUZIKA 2012 MUZIKA 2011 MUZIKA 2010-98
 

  Denycomputers.com - Index of: home/- Albumet - 2015 -/

Ballina e: home/- Albumet - 2015 -/

Celsi Dosjet   Skedar   |  

Hap/Mbyll statistiken
Shiko sipas listes
Emri Madhesia Skedari i ngarkuar
- Ardian Limanm
eraj & Ork Bohe
met - 2015 - Ke
nget Qe Burojn
Nga Shpirti - K
omplet Albumi -
- Daim Lala - 2
015 - Komplet A
lbumi
- Fatime Hajzer
i (Ruhani) - 20
15- Komplet Alb
umi
- Landi - 2015
- (LIVE) - Komp
let Albumi
- Xili - 2015 -
(LIVE) - Kompl
et Albumi
- Cani - 2015 -
(LIVE) - Kompl
et Albumi
- Motrat Hoxha
- 2015 - Komple
t Albumi
- Meda - 2015 -
Komplet Albumi
- Ardiana Kabas
hi - 2015 - Kom
plet Albumi
- Extra Tallava
- 2015 - Kompl
et Albumi
- Gazmend Rama
- 2015 - Komple
t Albumi
- Vjollca Selim
i - 2015 - (LIV
E) - Komplet Al
bumi
- Mahmut Ferati
- 2015 - Kompl
et Albumi
- Motrat Mustaf
a - 2015 - Komp
let Albumi
- Resmije Krasn
iqi - 2015 - (L
IVE) - Komplet
Albumi
- Remzie & Nexh
at Osmani - 201
5 - Komplet Alb
umi
- Shyhrete Behl
uli - 2015 - Ko
mplet Albumi
- Bajram Dobra
- 2015 - (LIVE)
- Komplet Albu
mi
- Keli - 2015 -
Komplet Albumi
- Aferdita Dema
ku - 2015 - (LI
VE) - Komplet A
lbumi
- Shaqir Cervad
iku - 2015 - Ko
mplet Albumi
- Zef Beka - 20
15 - Albumi Kom
plet
- Vezire Gashi
(Bublaku) - 201
5 - Komplet Alb
umi
- Sinan Vllasal
iu & Vjollca Ha
xhiu - 2015 - K
omplet Albumi
- Pleurat Stubl
la - 2015 - (L
IVE) - Kenge Da
smash - Komplet
Albumi
- Nexhbedin Gax
herri - (NEXHI)
- 2015 - Kompl
et Albumi
- Remzi Hjarizi
- 2015 - (LIVE
) - Komplet Alb
umi
- Sedat Rama -
2015 - Komplet
Albumi
- VIOLA - 2015
- (LIVE) - Komp
let Albmi
- Sadik Krasniq
i - (LIVE) - 20
15 - Komplet Al
bumi
- Musli Kuqi &
Shkurte Gashi -
2015 - (LIVE)
- Komplet Album
i
- Shkurte Fejza
- 2015 - (LIVE
) - Komplet Alb
umi
- Vehbi & Fjoll
a Berisha - 201
5 - Komplet Alb
umi
- Avdyl Mziu -
2015 - (LIVE) -
Komplet Albumi
- Gena - 2015 -
Komplet Albumi
- Pandora - 201
5 - Komplet Alb
umi
- Dafina Bajram
i - 2015 - (LIV
E) - Komplet Al
bumi
- Fatmir Krasni
qi - 2015 - (LI
VE) - Komplet A
lbumi
- Sala Bekteshi
- 2015 - Kompl
et Albumi
- Valon Buquku
- 2015 - (LIVE)
- Komplet Albu
mi
- Leta - 2015 -
Komplet Albumi
- Sanimete Kras
niqi - 2015 - (
LIVE) - Komplet
Albumi
- Jeton Cermjan
i & Promo Band
- 2015 - Komple
t Albumi
- Elizabeta Mar
ku - 2015 - Alb
umi Komplet
- Berat Demiri
- 2015 - (LIVE)
- Komplet Albu
mi
- Xeni - 2015 -
(LIVE) - Kompl
et Albumi
- Ardian Begaj
- (ARDI) - 2015
- (LIVE) - Kom
plet Albumi
- Bimi Mustafa
- 2015 - Komple
t Albumi
- Fadil Fetahu
- 2015 - (LIVE)
- Komplet Albu
mi
- Besjana Vesel
aj - 2015 - Kom
plet Albumi
- Kadri Ismajli
- 2015 - Kompl
et Albumi
- Rahim Azemi -
2015 - Komplet
Albumi
- Ali Gerguri -
2015 - Kenge D
asmash - Komple
t Albumi -
- Hamdi Raqi -
2015 - Komplet
Albumi
- Behxhet Kerpu
zi & Lulzim Sha
la - 2015 - Kom
plet Albumi
- Vellezrit Mzi
u - 2015 - Keng
e Dasmash - Kom
plet Albumi
- Dritan Bajrak
tari - 2015 - K
omplet Albumi
- Enver Azemi -
2015 - (LIVE)
- Komplet Album
i
- Faik Rama - 2
015 - Komplet A
lbumi
- Visar Rama -
2015 - Komplet
Albumi
- Meti Maloku -
2015 - (LIVE)
- Komplet Album
i
- Vaxi - 2015 -
Komplet Album
i
- Pleurat Lajci
- 2015 - (LIVE
) - Komplet Alb
umi
- Ylber Idrizi
- 2015 - Komple
t Albumi
- Shkelzen Mash
olli - 2015 - K
omplet Albumi
- Kenga Magjike
2015
- Mihrije Braha
- 2015 - Kompl
et Albumi
- Albesa Aliu -
2015 - (LIVE)
- Komplet Album
i
- Besfort Prenk
u - 2015 - (LIV
E) - Komplet Al
bumi
- Xhimi - 2015
- Komplet Album
i
- Florim Gega (
Flori) - 2015 -
Komplet Albumi
- Bajram Gigoll
i - 2015 - (LIV
E) - Komplet Al
bumi
- Mercy - 2015
- Komplet Album
i
- Pro Band - 20
15 - (LIVE) - K
omplet Albumi
- Sinan Vllasal
iu - 2015 - (LI
VE) - Komplet A
lbumi
- Xhavit & Nexh
at Vitija - 201
5 - Komplet Alb
umi
- Xhet Salihi -
2015 - Komplet
Albumi
- Mentor Kurtis
hi - 2015 - Kom
plet Albumi
- Arben Sefedin
i - 2015 - (LIV
E) - Kenge Dasm
ash - Komplet A
lbumi
- Ibrahim Kasam
i - 2015 - Komp
let Albumi
- Antigona Sejd
iu - 2015 - (LI
VE) - Komplet A
lbumi
- Arber Gjota -
2015 - (LIVE)
- Albumi Komple
t
- Velbes Kabash
i - 2015 - Komp
let Albumi
- Rifat Berisha
- 2015 - Kompl
et Albumi
- Granit Llugal
iu - 2015 - Kom
plet Albumi
- Valdrin Ujupi
- 2015 - Kompl
et Albumi
- Bekim Dehari
& Sefaja - 2015
- (LIVE) - Ken
ge Dasmash
- Valon Morina
- 2015 - (LIVE)
- Komplet Albu
mi
- Fatmir Haliti
- 2015 - (LIVE
) - Komplet Alb
umi
- Buli - 2015 -
(LIVE) - Kompl
et Albumi
- Artan Jusufi
- 2015 - Komple
t Albumi
- Valle Dasmash
Donjeta Vol 9
- 2015 - Komple
t Albumi
- MARSI - 2015
- Komplet Albmi
- Shkurte Gashi
- 2015 - (LIVE
) - Komplet Alb
umi
- Top Hite - 20
15 - Komplet Al
bumi
- Hajde Hajde Z
emer - 2015 - K
omplet Albumi
- Boom Boom Tal
lava - 2015 - K
omplet Albumi
- Per Sevda e P
er Dashni - 201
5 - Komplet Alb
umi
- Karma - 2015
- Komplet Album
i
- Skender Kelme
ndi - 2015 - Ko
mplet Albumi
- Potpuri Me Yj
et - 2015 - Kom
plet Albumi
- Sabriu & Sina
ni - Kenge Te Z
emres - Potpuri
- 2015 - Kompl
et Albumi
- Meraku - 2015
- Komplet Albu
mi
- Aziz Murati -
2015 - Komplet
Albumi
- Teuta Selimi
- 2015 - Komple
t Albumi
- Nga Veriu Dhe
Jugu I Shqiper
ise - 2015 - Ko
mplet Albumi
- Sadik Kadriaj
- (LIVE) - Kom
plet Albumi
- Tallava 8 - 2
015 - Komplet A
lbumi
- Besart Halimi
- 2015 - (LIVE
) - Komplet Alb
umi
- Arlinda Draga
j - 2015 - (LIV
E) - Komplet Al
bumi
- Bekim Dehari
- 2015 - (LIVE)
- Tallava
- Sofra 2015 -
2015 - Komplet
Albumi
- B-BOY - 2015
- Komplet Album
i
- Valon Azizi -
2015 - Albumi
(LIVE)
- Yjet e Folklo
rit - 2015 - Ko
mplet Albumi
- Nanush - 2015
- Komplet Albu
mi
- Xhemil Saliu
- 2015 - Komple
t Albumi
- Gezuar Me Pro
duksionin LIBON
IA & Www.Denyco
mputers.Com - 2
015
- Ah Moj Shtepi
- 2015 - Kompl
et Albumi
- Vezire Gashi
- 2015 - Kenge
Patriotike - Al
bumi Komplet
- Mehdi Berisha
- 2015 - Kompl
et Albumi
- Jasha Djemt E
Ri - 2015 - Ko
mplet Albumi
- Falma - 2015
- Komplet Album
i
- Ibrahim Kasam
i & Resmije Ahm
eti - 2015 - Ko
mplet Albumi
- Gezuar Me Pro
duksionin EmraC
om & Www.Denyco
mputers.Com - 2
015
- Gezuar Me Pro
duksionin ARBON
I & Www.Denycom
puters.Com - 20
15
- Gezuar Me Pro
duksionin Ximi
& Www.Denycompu
ters.Com - 2015
- Potpuri Festi
ve - 2015 - Kom
plet Albumi
- Grupi EmraCom
& Www.Denycom
puters.Com - Po
tpuri - 2015
- Gezuar Me Pro
duksionin LYRA
& Www.Denycompu
ters.Com - 2015
- Gezuar Me Pro
duksionin ARDI
& Www.Denycompu
ters.Com - 2015
- Gezuar Me Pro
duksionin ALBAN
OTA & Www.Denyc
omputers.Com -
2015
- Mahmut Ferati
& Shyhrete Beh
luli - 2015 - K
omplet Albumi
- Bardha & Rati
- 2015 - House
Tallava - Komp
let Albumi
- Potpuri Dasma
sh - 2015 - Kom
plet Albumi
- Kenge Dasmash
- 2015 - Kompl
et Albumi
- Remzie & Nexh
ati - 2015 - Un
e Jam Burre - K
omplet Albumi
- Xheki - 2015
- (LIVE) - Komp
let Albumi
- Flora Bakiu -
2015 - Komplet
Albumi
- Durim Gashi &
Grupi ROYAL -
2015 - (LIVE) -
Komplet Albumi
- Mima - 2015 -
(LIVE) - Kompl
et Albumi
- Mhill Krasniq
i Me Musafir -
2015 - Komplet
Albumi
- Sami Krasniqi
& Valetina Baj
raktari - 2015
- Komplet Album
i
- Kudret Rruste
mi - 2015 - (LI
VE) - Komplet A
lbumi
- Marigona Vese
li - 2015 - (LI
VE) - Komplet A
lbumi
- Sefe Duraj -
2015 - Albumi K
omplet
- Shqipri Kelme
ndi - 2015 - (L
IVE) - Komplet
Albumi
- Ardian Limanm
era - 2015 - Ko
mplet Albumi
- Beqir Talaku
- 2015 - (LIVE)
- Komplet Albu
mi
- Ilir Tironsi
- 2015 - Album
- (Instrumental
)
- Sabit Gllarev
a - 2015 (LIVE)
- Komplet Albu
mi
- Ylber Osmani
- 2015 - (LIVE)
- Komplet Albu
mi
- Fatbardha Mus
tafa - (BARDHA)
- 2015 - (LIVE
) - Komplet Alb
umi
- Haki Halimi -
2015 - (LIVE)
- Komplet Album
i
- Valon Berisha
& Sofra Prizen
ase - 2015 - Ko
mplet Albumi
- Arbnore Kleqk
a - 2015 - (LIV
E) - Komplet Al
bumi
- Ferki Veseli
- 2015 - Valle
Dasmash Kosovar
e - Albumi Komp
let
- Salim Arifi &
Shyhrete Aziza
j - 2015 - Komp
let Albumi
- Burim Aliu -
2015 - (LIVE) -
Komplet Albumi
- Armend Drenas
i - (MENDI) - 2
015 - (LIVE) -
Komplet Albumi
- Vesad Mjeku -
2015 - (LIVE)
- Komplet Album
i
- Mexhid Krasni
qi - 2015 - (LI
VE) - Komplet A
lbumi
- Eurovisioni S
ong - 2015
- Gazmend Kosov
a - 2015 - (LIV
E 100%) - Kompl
et Albumi
- Dani Abazi -
2015 - (LIVE) -
Komplet Albumi
- Gena - 2015 -
(LIVE) - Kompl
et Albumi
- Bekim Goqaj &
Bekim Gjokaj 2
015 - Herojt E
Lirise- Komplet
Albumi
- Ilirjeta & Ar
beror Boshata -
2015 - (LIVE)
- Komplet Album
i
- Ardijan Pangj
aj (Ardi) - 201
5 - (LIVE) - Ko
mplet Albumi
- Elvana Sadriu
-2015 - (LIVE)
- Komplet Albu
mi
- Valmir Shala
(VALI) - 2015 -
(LIVE) - Kompl
et Albumi
- Egzon AMG - 2
015 - Komplet A
lbumi
- Jetmir Hyseni
- 2015 - (LIVE
) - Komplet Alb
umi
- Valentina & G
azmend Ademaj -
2015 - (LIVE)
- Kenge Dasmash
- Komplet Albu
mi
- GIMA - 2015 -
(LIVE) - Kompl
et Albumi
- Bajram Zybera
j - 2015 - Komp
let Albumi
- Kujtim Aliu -
2015 - (LIVE)
- Komplet Album
i
- Andrea Nicaj
- 2015 - Kenge
Dasmash - Kompl
et Albumi
- GONI - 2015 -
(LIVE) - Kompl
et Albumi
- Dafina Morina
- 2015 - (LIVE
) - Komplet Alb
umi
- Buraku & Grup
i Fama - 2015 -
(LIVE) - Kompl
et Albumi
- Arta Bajrami
- 2015 - Komple
t Albumi
- Ridvan Berish
a - 2015 - (LIV
E) - Komplet Al
bumi
- Driton Jakaj
- 2015 - (LIVE)
- Komplet Albu
mi
- Perparim Mura
ti - Komplet Al
bumi

This page loaded in 0.113 sekonda